Taotlusvoor „Arvuti teel juhitavad seadmed õppetööks“

03. veebruar 2014

 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskus kuulutab avatuks taotlusvooru „Arvuti teel juhitavad seadmed õppetööks“.

 

Taotlusvooru sisu:

1. Taotlusvoorus hüvitatakse mikrokontrollerite arendusplaatide ja robootika komplektide ning nende riistvaraliste lisade soetamine. 

2. Taotlusi võivad esitada alus-, üld- ja kutseharidusasutused.

3. HITSA kaasfinantseerib haridusasutusi uute programmeeritavate seadmete hankimisel, hüvitades 60% kuluaruandes esitatud kuludest, haridusasutuste omaosaluse miinimum on 40%.

4. Ühele haridusasutuse makstava toetuse ülempiir on 3000 eurot.

5. Taotlusvoorus ei hüvitata teiste seadmete (treipinkide, tikkimismasinate, 3D-printerite, digitaalsete mõõteseadmete, GPS seadmete jt) hankimiskulusid ega tasulise tarkvara ja litsentside soetamist.

6. Taotlusvoorus ei hüvitada seadmete kasutamise lisakulusid ega tööjõukulusid.

 

Taotluste esitamine:

1. Taotlusperiood kestab 03.02-30.09.2014 a. (TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD!)

2. Taotlusvooru perioodil tuleb esitada vormikohane:

  • taotlus (vorm)  
  • kulule järgnenud perioodil kuluaruanne (vorm).

3. Taotlusperioodi jooksul võib üks haridusasutus esitada rohkem kui ühe taotluse, arvestades, et kaasfinantseeringu maht ei ületa 3000 eurot.

4. Taotlusvooru dokumendid tuleb saata e-postiaadressile mari-liis.peets@hitsa.ee. Dokumendid peavad olema digiallkirjastatud haridusasutuse allkirjaõigusliku esindaja poolt.

 

Taotluste hindamine:

1. Taotlusvormide alusel hinnatakse, kas haridusasutuses on:

  • olemas inimene, kes oskab soetatavaid seadmeid kasutada ning nende kasutamist õpetajatele ja õppijatele õpetada;
  • läbi mõeldud, milliseid õppimist ja õpetamist toetavaid eesmärke soetatavad seadmed õppetöös täidavad;
  • selge tegevusplaan seadmete kasutuselevõtuks õppetöös.

2. Taotluse esitanud haridusasutusele antakse kaasfinantseerimise otsusest teada 5 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest HITSA Innovatsioonikeskusele.  Kaasfinantseerimisel positiivse otsuse saanud haridusasutustega sõlmitakse sihtfinantseerimisleping ja peale lepingu sõlmimist kantakse HITSA kaasfinantseerimisosa (60%) 7 tööpäeva jooksul haridusasutuse arveldusarvele.

 

Kuluaruannete esitamine:

Kuluaruandeid saab esitada taotlusperioodil 3.02-30.09.2014 kahel korral, vastavalt tehtud kuluperioodi järgi hiljemalt:

  • veebruar-aprill, 19. maiks 2014
  • mai-september, 20. oktoobriks 2014

Palume kuluaruande esitada samal kuul kui kulu tehti! Kui võtate seadme raamatupidamises arvele põhivarana, palume sellest teavitada programmijuhti Mari-Liis Peetsi (e-post: mari-liis.peets@hitsa.ee).

 

HITSA´l on õigus teostada taotlusvooru perioodi kestel sihtfinantseeringu saaja juures kontrolli eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise tuvastamiseks, teatades sellest vähemalt 7 kalendripäeva ette.

 

Abiks taotluse esitamisel:

Oleme koostanud valiku võimalikest seadmetest, vt nimekirja siit (nimekiri on soovituslik).

Vaata lisainfot mikrokontrollerite kohta siit.