Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Kuupäev: 
Laupäev, 25. Jaanuar 2014 - 11:00 kuni Laupäev, 15. Veebruar 2014 - 0:00
Asukoht: 
veebipõhine õpe, kontaktpäevad Tallinnas

Kui Sulle pakub huvi, millised on õppijate individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digitaalsetes keskkondades õppides ning millised tehnoloogilised vahendid sobivad erinevate õppijate toetamiseks ja hindamiseks, siis saab vastuseid sellest moodulist. Koolituse eesmärk: mooduli läbimine võimaldab õpetajal kavandada, arendada ja hinnata õpikeskkonda ning hindamist õppeprotsessis, kasutades digiajastu vahendeid õppimise tagamiseks.


Osalemise eeldused:

eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp.

 

Mooduli teemad:

 • Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas
 • Digitaalsete vahendite kasutamise võimalused õppetegevuses
 • Hindamist ja tagasisidestamist toetavad digitaalsed vahendid
 • Õppija individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digikeskkonnas õppimisel

 

Mooduli maht ja õppetöö vorm:
Mooduli maht on 26 ak/h (1 EAP), koosnedes kombineeritud õppest (auditoorne õpe 16 ak/h + 10 ak/h veebipõhine õpe). Moodul algab 8-tunnise auditoorse seminariga. Kontaktpäevade vahel teeb osaleja 10 tundi iseseisvat tööd.
Kontaktpäevad toimuvad 25.01 ja 15.02 Tallinnas, IT Kolledžis, ruum 227, kell 11.00-15.00.

 

Koolituse läbinud osaleja:

 • kujundab või kohandab õppimise ja loomingulisuse soodustamiseks asjakohaseid õpikogemusi, mis hõlmavad digitaalseid vahendeid (ISTE 2.a.);
 • arendab tehnoloogiarikkaid õpikeskkondi, mis võimaldavad kõigil õppijatel järgida oma uudishimu ja olla aktiivselt osaline oma õpieesmärkide püstitamisel, juhtides enda õppimist ja hinnates arengut (ISTE 2.b.);
 • kohandab ja isikupärastab õppetegevusi, kasutades digitaalseid vahendeid, et arvestada erinevate õpistiilide, -strateegiate ja võimetega (ISTE 2.c.);
 • pakub õppijatele mitmeid erinevaid sisu- ja tehnoloogiastandarditega vastavuses olevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise võimalusi, et saadud tulemusi kasutada sisendina õppeprotsessis (ISTE 2.d.).

 

Nõuded läbimiseks:
moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel
 • sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt
 • reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut digitaalses arengumapis.

 

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad: 
Õppijaid toetab e-kursus Moodle`i õpikeskkonnas ja õppija personaalne õpikeskkond (ajaveebi keskkond, wiki, koduleht vm vahend). Osalejatel on vajalik kaasa võtta oma arvuti.

 

Osavõtutasu:
Lasteaedades, üldhariduskoolides, kutse- ja kõrgkoolides õppetööd läbiviivatele ja õppetööd juhtivatele spetsialistidele on koolitusprogrammis osalemine tasuta. Kui koolitusele registreerunu loobub koolitusest ilma, et ta teavitaks sellest vähemalt 7 päeva enne koolituse algust ja/või ei lõpeta koolitust, esitatakse talle arve summas 65€.

 

Koolitusele saab registreeruda siit.

 

Moodul kuulub Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ja on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programmi VANKeR toel.